Highlight

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด (“บริษัท”) จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษา ข้อมูลไว้เป็น
ความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไป ด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภยัของข้อมูลเป็นสำคัญ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Privacy Policy)